Vilkår og betingelser

Disse vilkar og betingelser galder for kob i netbutikken WWW.ATAKT.DK, som drives af Ing. Roman Škorňák .

Betingelserne definerer og specificerer yderligere salgerens rettigheder og forpligtelser, som er Ing. Roman Škorňák, med hovedkontor pa K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tjekkiet, Personidentifikationsnummer / IČO /: 654 75 054, Skatteidentifikationsnummer / DIČ /: CZ7106165550, indtast by i handelsregistret. Ostrava og koberen (kunden, forbrugeren).

Alle kontraktlige relationer indgas i overensstemmelse med Den Tjekkiske Republiks retsorden. Hvis den kontraherende part er en forbruger, er de forhold, der ikke er reguleret af forretningsbetingelserne, reguleret af civilloven (nr. 89/2012 Coll.) og forbrugerbeskyttelsesloven (nr. 634/1992 Coll.). Hvis den kontraherende part ikke er forbrugeren, er de forhold, der ikke er reguleret af forretningsbetingelserne, underlagt den civile lovbog (nr. 89/2012 Coll.).

DEFINITIONER

Salger er Ing. Roman Škorňák, med hjemsted pa K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tjekkiet, Identifikationsnummer pa personen / IČO /: 654 75 054, skatteidentifikationsnummer / DIČ /: CZ7106165550, opfort i handelsregistret Byen Ostrava. Ing. Roman Škorňáker en person, der handler inden for rammerne af sin virksomhed eller anden ivarksattervirksomhed ved indgaelse og opfyldelse af kontrakten. Det er en ivarksatter, der direkte eller gennem andre ivarksattere forsyner koberen med produkter eller ydelser. Betingelserne regulerer ogsa deltagernes rettigheder og forpligtelser i kobskontrakten indgaet pa afstand gennem serveren WWW.ATAKT.DK og alle dets afdelinger mellem salgeren: "Forretningspartner Ing. Roman Škorňák" og koberen. "Business Partner of Ing. Roman Škorňák" herefter benavnt "Business Partner" eller ogsa "Supplier" er en kontraktlig leverandor af en online butik, der direkte salger varer til koberen gennem serveren WWW.ATAKT.DK. I dette tilfalde sikrer samarbejdspartneren den fuldstandige levering af varerne til kober og loser efterfolgende ogsa alle forretningsmassige krav, der folger af disse vilkar og betingelser. I et sadant tilfalde indgas en kobskontrakt mellem: salger "Business Partner" og kober, hvor "Ing. Roman Škorňák" er formidler af handlen. Samarbejdspartneren er altid opfort i ordren (i afsnittet "LEVERANDOR"), som er en integreret del af den etablerede forretningsforbindelse. Samarbejdspartneren er ogsa ansvarlig for de oplysninger, der gives om varerne pa serveren WWW.ATAKT.DK. som er en integreret del af det etablerede forretningsforhold. Samarbejdspartneren er ogsa ansvarlig for de oplysninger, der gives om varerne pa serveren WWW.ATAKT.DK. som er en integreret del af det etablerede forretningsforhold. Samarbejdspartneren er ogsa ansvarlig for de oplysninger, der gives om varerne pa serveren WWW.ATAKT.DK.

Kunden i vores netbutik er koberen . Pa grund af den galdende lovregulering skelnes der mellem en kober, der er forbruger, og en kober, der ikke er forbruger.

En forbrugerkober eller blot en forbruger er enhver person, der uden for rammerne af sin erhvervsmassige aktivitet eller uden for rammerne af selvstandig udovelse af sit erhverv indgar en kontrakt med en ivarksatter eller pa anden made handler med denne.

En kober, der ikke er en forbruger, er en ivarksatter. Som ivarksatter forstas ogsa enhver person, der indgar kontrakter vedrorende egen virksomhed, produktion eller lignende aktiviteter eller i selvstandig udovelse af sit erhverv, eller en person, der handler i ivarksatterens navn eller pa vegne af den.

KOBEKONTRAKT

Hvis koberen er en forbruger, er forslaget om at indga en kobsaftale (tilbud) placeringen af ​​de tilbudte varer af leverandoren pa webstedet, kobsaftalen oprettes ved at sende ordren af ​​koberen - forbrugeren og accept af ordre fra leverandoren. Leverandoren vil straks bekrafte denne accept over for kober ved en informativ e-mail til den angivne e-mail, men denne bekraftelse pavirker ikke kontraktdannelsen. Den resulterende kontrakt (inklusive den aftalte pris) kan kun andres eller annulleres efter aftale mellem parterne eller af juridiske grunde.

Inden ordren sendes til salger, har kober ret til at kontrollere og andre de data, som kober har indtastet i ordren, ogsa med hensyn til kobers mulighed for at opdage og rette fejl begaet ved indtastning af data i ordren. Kober sender ordren til salger ved at klikke pa knappen "Fuldfor ordre".

Hvis koberen ikke er forbruger, er forslaget om indgaelse af en kobsaftale en afsendt varebestilling fra kober, og selve kobsaftalen indgas pa tidspunktet for levering af salgers bindende samtykke til kober med dette forslag.

Ved indgaelse af kobskontrakten bekrafter kober, at han har last disse handelsbetingelser, herunder reklamationsproceduren , og at han er enig i dem. Kober er tilstrakkeligt informeret om disse handelsbetingelser og klageproceduren inden selve ordreudforelsen og har mulighed for at gore sig bekendt med dem.

Fristen for afklaring af reklamationer suspenderes, hvis salger ikke har modtaget alle de dokumenter, der er nodvendige for at afgore reklamationen (varedele, andre dokumenter mv.). Salger er forpligtet til hurtigst muligt at anmode kober om yderligere dokumenter. Fristen er suspenderet fra denne dato og indtil kobers levering af de onskede dokumenter.

Salger forbeholder sig blandt andet ret til at annullere ordren eller en del heraf for og efter indgaelse af kobekontrakten, baseret pa aftale med kober, i folgende tilfalde: varen ikke langere produceres eller leveres eller leverandorens pris har andret sig vasentligt. Hvis Kober allerede har betalt en del af eller hele kobesummen, vil dette belob blive tilbagefort til dennes konto eller adresse, og Kobsaftalen vil ikke blive indgaet.

Gaver, der gives helt gratis, kan ikke vare underlagt nogen forbrugerrettigheder. Sadanne varer opfylder betingelserne i donationsaftalen og alle standarder i henhold til galdende lovgivning i Tjekkiet.

DEFEKTE UDFORELSESRETTIGHEDER

De kontraherende parters rettigheder og forpligtelser med hensyn til rettigheder, der opstar som folge af mangelfuld udforelse er underlagt de relevante generelt bindende regler (isar bestemmelserne i afsnit 1914 til 1925, afsnit 2099 til 2117 og afsnit 2161 til 2174 i lov nr. 289/201 ., civilloven).

Salger svarer forbrugeren, at varen ikke har fejl ved modtagelsen. Isar er salger ansvarlig over for forbrugeren, at pa det tidspunkt, hvor forbrugeren overtog,

Hvis varen ikke har ovennavnte egenskaber, kan forbrugeren ogsa anmode om levering af en ny vare uden fejl, medmindre dette er uforholdsmassigt pa grund af manglens karakter, men hvis manglen kun vedrorer en del af varen, forbrugeren kan kun anmode om udskiftning af delen; hvis dette ikke er muligt, kan han trade tilbage fra kontrakten. Hvis dette er uforholdsmassigt pa grund af manglens karakter, isar hvis manglen kan udbedres uden unodigt ophold, har forbrugeren ret til at fa manglen udbedret vederlagsfrit. Forbrugeren har ret til at levere en ny vare eller udskifte en del, selv i tilfalde af en afhjalpelig mangel, hvis han ikke kan anvende varen korrekt pa grund af manglens gentagelse efter reparation eller pa grund af et storre antal mangler. I dette tilfalde har forbrugeren ogsa ret til at fortryde aftalen.

Hvis forbrugeren ikke fortryder aftalen eller ikke gor brug af retten til at levere en ny vare fejlfrit, udskifte dens del eller reparere varen, kan han anmode om en rimelig rabat. Forbrugeren er berettiget til en rimelig rabat, selvom salger ikke kan levere en ny vare fejlfrit, udskifte dens del eller reparere varen, samt hvis salger ikke afhjalper forholdet inden for rimelig tid, eller at arrangere afhjalpning ville medfore forbrugeren betydelige vanskeligheder.

Manglende opfyldelsesret tilkommer ikke kober, safremt kober inden overtagelsen vidste, at tingen har en mangel, eller hvis kober selv har forarsaget manglen.

Forbrugeren er berettiget til at udove retten til en mangel, der opstar ved forbrugsvaren, inden for 24 maneder efter modtagelsen.

Salgers ansvar for manglergalder ikke for slitage forarsaget af normal brug . Den sadvanlige brug af toj, sko og andet modetilbehor er for eksempel slitage eller beskadigelse af nitter, rejse- og fastgorelsesmekanismer (ZIP, spander, spander, lokker). Salgers ansvar for mangler galder ikke vedrbeskadigelse af de navnte mekanismer forarsaget af deres forkerte, uegnede eller starke fastgorelse, lukning, abning betyder beskadigelse ved afrivning af sting, glidning eller afrivning af materiale osv. I fodtoj er det for eksempel at trade pa saler, rive plos eller snoreband, Hvis f.eks. en mangel ikke blev anmeldt og meddelt til salger umiddelbart efter kundens overtagelse af ordren (dvs. ved at kontrollere varen af ​​kunden ved levering), antages det, at manglen skyldes forkert brug eller det er slitage af en ting til normal brug.

I andre tilfalde (bortset fra mangler forarsaget af varen ved dens normale brug navnt ovenfor), anses manglen, hvis manglen inden for seks maneder efter modtagelsen, at varen var defekt pa modtagelsestidspunktet.

Parternes ovrige rettigheder og forpligtelser i forbindelse med salgers ansvar for mangler kan vare reguleret af salgers reklamationsprocedure.

FORBRUGERENS RET TIL AT FORTRYDE KONTRAKTEN

Hvis kobsaftalen indgas ved hjalp af fjernkommunikation (i netbutikken), har forbrugeren ret i overensstemmelse med § 1829, stk. 1 i Civil Code ret til at fortryde aftalen uden at angive en grund inden for 14 dage efter modtagelsen af varerne flere varetyper eller levering af flere dele, lober denne periode fra datoen for modtagelse af sidste varelevering). Fortrydelse af kobskontrakten skal sendes til salger inden for den frist, der er angivet i forrige punktum.

I tilfalde af at forbrugeren onsker at fortryde aftalen inden for 14 dage, kontakter han salger og oplyser gerne skriftligt, at han fortryder kontrakten, ideelt set med angivelse af ordrenummer, kobsdato og kontonummer for tilbagebetaling. Bemark: Penge kan ogsa returneres kontant pa virksomhedens hovedkontor eller hos salger.

For at fortryde kobsaftalen kan forbrugeren ogsa bruge proveformularen fra salgeren, som udgor et bilag til disse vilkar og betingelser. Fortrydelse af kobsaftalen kan sendes af forbrugeren til adressen pa salgers kontor eller til salgers e-mailadresse info@msbox.cz .

I tilfalde af at koberen trakker sig fra kontrakten i henhold til de foregaende afsnit, vil salgeren returnere de midler, som er modtaget fra koberen (bortset fra det belob, der reprasenterer ekstra leveringsomkostninger, der er palobet som folge af kobers valgte leveringsmetode, som er forskellig fra den billigste standardleveringsmetode, som salger tilbyder) til 14 dage fra kobers fortrydelse af kobskontrakten, pa samme made som salger modtog fra kober, medmindre kober angiver andet. Salger er endvidere berettiget til at tilbagebetale den af ​​kober afgivne ydelse ved returnering af varen til kober eller pa anden made, safremt kober er indforstaet, og kober ikke padrager sig yderligere omkostninger. Hvis kober fortryder kobekontrakten, er salger ikke forpligtet til at tilbagebetale de modtagne midler til kober, for kober returnerer varen eller beviser, at

Lovens bestemmelser om fortrydelse af kontrakten inden for 14 dage kan dog ikke forstas som en mulighed for gratis udlan af varer. Ved udnyttelse af retten til at fortryde aftalen inden for 14 dage efter overtagelsen af ​​udforelsen, skal forbrugeren inden for 14 dage efter fortrydelsesretten udstede alt, hvad han har opnaet pa grundlag af kobsaftalen, til salgeren. Hvis dette ikke langere er muligt (f.eks. i mellemtiden varen er blevet odelagt eller forbrugt), skal forbrugeren yde en okonomisk kompensation til gengald for, hvad der ikke langere kan udstedes. Er de returnerede varer kun delvist beskadigede, kan salger krave erstatning fra forbrugeren og modregne sit krav i den returnerede kobesum. I et sadant tilfalde er salger forpligtet til at bevise skaden. I dette tilfalde returnerer salgeren kun den reducerede kobspris til forbrugeren.

Salger kan modregne de faktiske omkostninger ved returnering af varen i kobesummen, der skal returneres til kober.

Forbrugeren har ikke ret til at fortryde kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i paragraf 1837 i Civil Code, isar i tilfalde af kontrakter:

Yderligere information om forbrugerens fortrydelsesret inden for 14 dages fristen findes pa salgers hjemmeside.

Salger forbeholder sig ret til at annullere ordren pa varer market med udtrykket "I ojeblikket ikke tilgangelig", hvis varen ikke langere kan leveres eller erstattes af en anden model, eller hvis prisen er andret vasentligt, og kunden ikke accepterer dette for kobsaftalen . Salger informerer kunden om denne situation. Hvis en del af eller hele ordren er blevet betalt, vil kunden have en refusion.

BETALINGSBETINGELSER

De specifikke betingelser og muligheder for betalings- og transportmetoder er beskrevet mere detaljeret pa siden med betalings- og transportmetoder .

Varerne forbliver salgers ejendom indtil fuld betaling og accept, men risikoen for beskadigelse af varen overgar til kober.

Kobers faktureringsoplysninger kan ikke andres med tilbagevirkende kraft efter afsendelse af ordren.

Ifolge salgsregistreringsloven er salger forpligtet til at udstede en kvittering til kober og samtidig er han forpligtet til at registrere de modtagne salg hos skatteadministratoren online; i tilfalde af en teknisk fejl, senest inden for 48 timer.

BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA

Kundeoplysninger opbevares i overensstemmelse med galdende lovgivning i Tjekkiet, isar lov om beskyttelse af personoplysninger nr. 101/2000 Coll. som andret ved senere andringer og regler. Ved indgaelse af kontrakten accepterer kober, at hans personoplysninger behandles og indsamles i salgers database efter den vellykkede opfyldelse af kontrakten, indtil hans skriftlige udtryk for uenighed med denne behandling.

Kober har ret til at fa adgang til deres personlige data, ret til at rette dem, herunder andre juridiske rettigheder til disse data. Personoplysninger kan fjernes fra databasen efter skriftlig anmodning fra kunden. Kunders personlige data er fuldt ud beskyttet mod misbrug. Leverandoren videregiver ikke personlige kundedata til nogen anden person. Undtagelser er eksterne transportorer, hvortil personlige data om kunder overfores i det minimum, der er nodvendigt for levering af varer.

Individuelle kontrakter arkiveres af operatoren efter deres indgaelse i elektronisk form og er kun tilgangelige for butiksoperatoren.

Vilkarene for beskyttelse af personoplysninger er beskrevet pa siden om beskyttelse af personoplysninger .

TILBAGETAGELSE AF ELEKTRISKE APPARATER

Salger sorger for tilbagetagelse af elektrisk udstyr fra husholdninger og separat indsamling af elektrisk affald, batterier og akkumulatorer, i overensstemmelse med galdende lovgivning. Kunden er berettiget til at returnere det gamle elektriske udstyr ved kob af nyt tilsvarende elektrisk udstyr, eller batterier eller akkumulatorer i enhver af salgers butikker. Adresserne pa disse butikker er angivet i salgerens kontaktpersoner pa denne hjemmeside.

Kunden er ogsa berettiget til at aflevere elektrisk udstyr, elektrisk affald eller batterier eller akkumulatorer pa RETELA, sro's indsamlingssteder, som er anfort pa deres hjemmeside. Disse sider viser ogsa de negative virkninger af stoffer, der bruges i batterier eller akkumulatorer, samt grafiske symboler til separat indsamling, information om, hvordan man udforer separat indsamling og dets betydning. Kunden er endvidere berettiget til at aflevere elektrisk materiel, elektrisk affald eller batterier eller akkumulatorer pa indsamlingssteder beregnet til afhentning af sadant affald i den pagaldende kommune.

Salger sorger desuden for gratis tilbagetagelse af elektrisk udstyr fra husstande direkte hos husstanden, safremt kunden bestiller varer af tilsvarende type og anvendelse. Tilbagetagelse galder for elektrisk udstyr i det antal, der svarer til de bestilte varer.

Elektrisk udstyr, el-affald, batterier og akkumulatorer ma ikke bortskaffes sammen med blandet affald, men skal bortskaffes pa anviste indsamlingssteder, det vil sige indsamlingssteder eller indsamlingssteder, som de ovenfor anforte. Disse anlag og affald vil blive yderligere brugt til produktion af nye anlag. Farlige og skadelige stoffer fra disse enheder og affald kan skade miljoet eller menneskers sundhed.

OMKOSTNINGERNE VED AT BRUGE MIDLER TIL FJERNKOMMUNIKATION

Kober accepterer ved indgaelse af kobsaftalen brug af kommunikationsmidler pa afstand. De omkostninger, som kober afholder ved brug af fjernkommunikationsmidler i forbindelse med indgaelse af kobsaftalen (udgifter til internetforbindelse, omkostninger til telefonsamtaler) afholdes af kober selv.

BILAGGELSE AF FORBRUGERTVISTER MELLEM SALGER OG KOBER

I tilfalde af, at der opstar en forbrugertvist mellem salger og kober fra kobsaftalen eller aftalen om levering af tjenesteydelser, som ikke kan loses ved gensidig aftale , kan kober fremsatte forslag om udenretslig forlig af sadanne. en tvist til en udpeget udenretslig bilaggelse af forbrugertvister.

Den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed
Centralinspektorat - ADR-afdelingen
Štěpánská 15
120 00 Prag 2

E- mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Koberen kan ogsa bruge den online tvistbilaggelsesplatform, der er oprettet af Europa-Kommissionen og tilgangelig pa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Salger handterer forbrugerklager via kontaktformularen eller e-mailadressen info@msbox.cz . Salger sender information om afvikling af kobers klage til kobers e-mailadresse.

Salger er berettiget til at salge varer pa grundlag af en handelstilladelse. Handelstilladelsesinspektionen udfores af det relevante handelstilladelseskontor inden for dets kompetence. Kontoret for Persondatabeskyttelse forer tilsyn med omradet for persondatabeskyttelse. Den tjekkiske handelstilsynsmyndighed forer i begranset omfang tilsyn med overholdelse af lov nr. 634/1992 Coll., om forbrugerbeskyttelse, som andret.

Disse handelsbetingelser er galdende som anfort pa salgers hjemmeside, pa dagen for indgaelse af kobskontrakten. Efter dens bekraftelse arkiveres forbrugerens ordre som en indgaet kontrakt mellem kober og salger med henblik pa dens opfyldelse og yderligere optegnelser, og dens status er tilgangelig for kober. Kontrakten kan indgas pa det tjekkiske sprog eller pa andre sprog, medmindre dette er arsagen til, at det ikke er muligt at indga den. Ved kob accepterer kunden at sende kommercielle beskeder.

Disse vilkar og betingelser giver forbrugeren mulighed for at arkivere og reproducere dem. Pa tidspunktet for indgaelse af kobskontrakten accepterer kober alle bestemmelser i handelsbetingelserne som galdende pa dagen for afsendelse af ordren, herunder prisen pa de bestilte varer angivet i den bekraftede ordre, medmindre andet beviseligt er aftalt i et konkret tilfalde .

Disse betingelser trader i kraft den 2.5. 2022