Reklamationsproceduren

Denne klageprocedure er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 89/2012 Coll., civilloven og lov nr. 634/1992 Coll., Forbrugerbeskyttelsesloven, som andret (i det folgende benavnt "loven") og galder for forbrugsvarer (herefter benavnt "Varerne"), for hvilke koberens rettigheder fra ansvar for mangler udoves i garantiperioden (herefter benavnt "Klager").

En forbruger er enhver person, der uden for rammerne af sin erhvervsmassige aktivitet eller uden for rammerne af selvstandig udovelse af sit erhverv, indgar en kontrakt med en ivarksatter eller pa anden made handler med denne.

Salger Jeg Ing. Roman Škorňák, med hovedkontor pa K Nadjezdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Tjekkiet, Personligt identifikationsnummer / IČO /: 654 75 054, Skatteidentifikationsnummer / DIČ /: CZ7106165550, indtast by i handelsregisteret. Ostrava. Ing. Roman Škorňák er en person, der handler inden for rammerne af sin virksomhed eller anden ivarksatteraktivitet ved indgaelse og opfyldelse af kontrakten. Det er en ivarksatter, der direkte eller gennem andre ivarksattere forsyner Kober med produkter eller ydelser.

Kunden i vores netbutik er enten Forbrugerkober eller Kober, der handler inden for rammerne af sin virksomhed eller anden ivarksatteraktivitet ved indgaelse og opfyldelse af kontrakten.

FEJL VED VARER

Salger svarer forbrugeren, at varen ikke har fejl ved modtagelsen. Isar er salger ansvarlig over for forbrugeren, at pa det tidspunkt, hvor forbrugeren overtog,

DEFEKT SITUATION

Hvis varen ikke har ovennavnte egenskaber, kan forbrugeren ogsa anmode om levering af en ny vare uden fejl, medmindre dette er uforholdsmassigt pa grund af manglens karakter, men hvis manglen kun vedrorer en del af varen, forbrugeren kan kun anmode om udskiftning af delen; hvis dette ikke er muligt, kan han trade tilbage fra kontrakten.

Hvis dette er uforholdsmassigt pa grund af manglens karakter, isar hvis manglen kan udbedres uden unodigt ophold, har forbrugeren ret til at fa manglen udbedret vederlagsfrit.

Forbrugeren har ret til at levere en ny vare eller udskifte en del, selv i tilfalde af en afhjalpelig mangel, hvis han ikke kan anvende varen korrekt pa grund af manglens gentagelse efter reparation eller pa grund af et storre antal mangler. I dette tilfalde har forbrugeren ogsa ret til at fortryde aftalen.

Hvis forbrugeren ikke fortryder aftalen eller ikke gor brug af retten til at levere en ny vare fejlfrit, udskifte dens del eller reparere varen, kan han anmode om en rimelig rabat. Forbrugeren er berettiget til en rimelig rabat, selvom salger ikke kan levere en ny vare fejlfrit, udskifte dens del eller reparere varen, samt hvis salger ikke afhjalper forholdet inden for rimelig tid, eller at arrangere afhjalpning ville medfore forbrugeren betydelige vanskeligheder.

Manglende opfyldelsesret tilkommer ikke kober, safremt kober inden overtagelsen vidste, at tingen har en mangel, eller hvis kober selv har forarsaget manglen.

DEADLINES

Forbrugeren er berettiget til at udove retten til en mangel, der opstar ved forbrugsvaren, inden for 24 maneder efter modtagelsen. Hvis manglen viser sig inden for seks maneder efter modtagelsen, anses varen for at have varet defekt pa modtagelsestidspunktet.

Garantiperioden begynder ved kundens modtagelse af varerne. Garantiperioden for Forbrugerkober er 24 maneder, men for Kober, der handler inden for rammerne af sin virksomhed eller anden ivarksatteraktivitet ved indgaelse og opfyldelse af kontrakten, er garantiperioden kun 12 maneder. Garantiperioden forlanges med den tid, hvor varerne var under garantireparation. I tilfalde af ombytning af varerne begynder en ny garantiperiode at lobe.

ANDET

Salgers ansvar for mangler galder ikke slitage forarsaget af normal brug. Den sadvanlige brug af toj, sko og andet modetilbehor er for eksempel slitage eller beskadigelse af nitter, rejse- og fastgorelsesmekanismer (ZIP, spander, spander, lokker). Salgers ansvar for mangler galder ikke skader pa mekanismerne forarsaget af deres forkerte, ukorrekte eller starke fastgorelse, lukning, abning, dvs. beskadigelse ved afrivning af sting, glidning eller afrivning af materiale osv. salens hale ved forkert glidning af skoene. , hurtig torring af laderskoene ved opvarmningen, manglende overholdelse af regelmassig rengoring og smoring med ladervarn mv. Hvis en sadan mangel ikke blev anmeldt og meddelt til salger umiddelbart efter kundens overtagelse af ordren (dvs. ved at kontrollere varen af ​​kunden ved levering), anses det for, at manglen er forarsaget af forkert brug el. det er slitage af en ting til normal brug.

Endvidere galder salgers mangelsansvar ikke for varer solgt til en lavere pris for en mangel, for hvilken der er aftalt en lavere pris, for en brugt genstand for en mangel svarende til den brugs- eller slidgrad, varen havde ved overtagelsen pr. koberen, eller hvis det folger af varens art.

Efter anmodning fra forbrugeren er Salger forpligtet til at give forbrugeren en skriftlig bekraftelse pa de forpligtelser, der folger af mangelfuld ydelse i det omfang, der er fastsat ved lov (garantibevis). Hvis tingens art tillader det, er det tilstrakkeligt at udstede et kobsbevis til Kober indeholdende dataene (fakturaen) i stedet for garantibeviset, der skal indeholde dataene som et garantibevis. Garantibeviset skal indeholde navn og efternavn, navn eller firmanavn pa Salger, ID-nummer, hjemsted, hvis det er en juridisk enhed, eller bopal, hvis det er en fysisk person. Hvis der ydes en langere garanti end lovpligtig, skal Salger specificere betingelserne og omfanget af garantiudvidelsen i garantibeviset.

Forbrugeren er berettiget til at fortryde aftalen i alle tilfalde, der er fastsat ved lov. Fortrydelse er galdende over for Salger fra det ojeblik, hvor Kobers erklaring om fortrydelse af kontrakten er leveret til denne, hvis alle nodvendige juridiske betingelser er opfyldt. I tilfalde af fortrydelse af kontrakten annulleres kontrakten fra begyndelsen, og parterne er forpligtet til at returnere alt, hvad de har leveret pa grundlag af den. I tilfalde af ophavelse af kontrakten pa grund af udovelsen af ​​rettigheder, der folger af ansvar for mangler, returnerer Kober den af ​​Salger leverede ydelse, kun i det omfang det er objektivt muligt i den givne situation.

KLAGEBEHANDLING

I tilfalde af at koberen udover sin ret til at krave fjernelse af defekter ved varerne ved reparation og i garantikortet, med henblik pa garantireparation af varerne, er den udpegede ivarksatter forskellig fra salgeren, hvis registrerede hjemsted eller sted forretning er pa samme sted som i tilfalde af salger eller pa stedet tattere pa kober Kober skal udove retten til garantireparation hos den ivarksatter, der er angivet i garantikortet. Disse oplysninger kan findes i det dokument, der erstatter garantikortet.

Kober er berettiget til at anmode om garantireparationer pa autoriserede servicecentre, hvis liste er vedhaftet dokumentationen for varerne, eller salger vil levere den pa kobers anmodning.

Reklamationer, herunder afhjalpning af mangler, skal afgores uden unodig forsinkelse, senest 30 dage fra datoen for reklamationen, medmindre salger og kober aftaler en langere frist. Efter udlobet af denne periode tillagges Kober de samme rettigheder, som hvis der var tale om et vasentligt kontraktbrud.

Fristen for afklaring af reklamationer suspenderes, hvis salger ikke har modtaget alle de dokumenter, der er nodvendige for at afgore reklamationen (varedele, andre dokumenter mv.). Salger er forpligtet til hurtigst muligt at anmode kober om yderligere dokumenter. Fristen er suspenderet fra denne dato og indtil kobers levering af de onskede dokumenter.

I situationer, hvor det er nodvendigt at sende varerne til salger eller servicecenter, holder kober i sin egen interesse varerne pakket i et passende og tilstrakkeligt beskyttende emballagemateriale, der opfylder kravene til transport af skrobelige varer, herunder alt tilbehor og marker forsendelse med passende symboler.

Servicecentret vil anmode kober om at overtage de reparerede varer, efter at reklamationen er korrekt afgjort.

Retten til at krave garantien bortfalder i tilfalde af uprofessionel montering eller uprofessionel idriftsattelse af Varerne, samt ved uprofessionel handtering, dvs. isar ved brug af varerne under forhold, der ikke svarer til de parametre, der er angivet i dokumentationen.

Under ethvert besog hos serviceteknikeren hos koberen er det nodvendigt at udarbejde en rapport om de opdagede fejl og formen for deres eliminering. Uden en sadan protokol tages der ikke hensyn til et serviceteknikerbesog.

Ved fortrydelse af kobekontrakten eller ydelse af rabat pa kobesummen tilbagefores den pagaldende betaling til Kober ved overforsel til bankkonto eller udleveres kontant i kasseskranken pa virksomhedens hjemsted eller pr. et af etablissementerne.

BILAGGELSE AF FORBRUGERTVISTER MELLEM SALGER OG KOBER

I tilfalde af, at der opstar en forbrugertvist mellem salger og kober fra kobsaftalen eller aftalen om levering af tjenesteydelser, som ikke kan loses ved gensidig aftale , kan kober fremsatte forslag om udenretslig forlig af sadanne. en tvist til en udpeget udenretslig bilaggelse af forbrugertvister.

Den tjekkiske handelsinspektionsmyndighed
Centralinspektorat - ADR-afdelingen
Štěpánská 15
120 00 Prag 2

E- mail: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Koberen kan ogsa bruge den online tvistbilaggelsesplatform, der er oprettet af Europa-Kommissionen og tilgangelig pa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Afsluttende bestemmelser

Disse klageregler trader i kraft den 2.5.2022. Vi forbeholder os retten til at foretage andringer i klageproceduren.